Segregatory na dokumenty

Wraz z początkiem 2014 roku uruchomiono program rządowy „Mieszkanie dla Młodych”. Kierowany był do osób młodych, przed 35 rokiem życia, którzy starali się o zakup pierwszego mieszkania. Na polskim rynku nieruchomości realizacja takiej inwestycji bez dodatkowej pomocy jest wręcz nieosiągalna.

W ramach programu państwo udzielało dofinansowania wkładu własnego ze środków budżetowych, a w niektórych przypadkach wspierało spłatę części kredytu. Istniała także możliwość częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane, jeśli rodzina rozpoczęła budowę swojego pierwszego domu rodzinnego lub własnego mieszkania. Przyjście na świat trzeciego dziecka było dodatkowym przywilejem, ponieważ rząd pomagał przy wcześniejszej spłacie części kredytu.

Warunki dostania się do programu

Do programu „Mieszkanie dla Młodych” kwalifikowali się uczestnicy, którzy spełnili kilka warunków:

  • wiek przynajmniej jednego z małżonków nie przekraczał 35 lat,
  • żadna z osób nie mogła posiadać innego mieszkania,
  • małżonkowie musieli wziąć kredyt na min. 50% ceny mieszkania w złotówkach na okres przynajmniej 15 lat,
  • wybrana nieruchomość musiała znajdować się w Polsce,
  • cena nieruchomości nie mogła przekroczyć wskaźnika określanego indywidualnie dla danej lokalizacji.

Jeszcze innym wymogiem był metraż wybranej na rynku pierwotnym nieruchomości. Mieszkanie nie mogło przekroczyć 75 metrów kwadratowych, a dom jednorodzinny 100. W przypadku rodziny z trojką dzieci (bądź więcej) metraż mieszkania wzrastał do 85 metrów kwadratowych, a dom do 110.

Wymagane dokumenty

Przede wszystkim uczestnicy musieli złożyć wniosek o dofinansowanie wkładu własnego i wniosek o kredyt w banku biorącym udział w programie MdM. Kolejne dokumenty, które należało dołączyć do wniosku, to:

  • oświadczenie o nieposiadaniu na własność żadnej nieruchomości mieszkalnej, spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości lub własności czy współwłasności budynku,
  • zobowiązanie na piśmie o zrzeczeniu się wynajmowanych lokali mieszkalnych, rozwiązaniu najmu lub zrzeczenia się praw do lokalu na rzecz spółdzielni wraz z zobowiązaniem o opuszczeniu lokalu w ciągu sześciu miesięcy,
  • oświadczenie pisemne o wykorzystaniu lokalu będącego przedmiotem umowy wyłącznie do celów mieszkaniowych,
  • oświadczenie o pierwszeństwie zasiedlenia nieruchomości po raz pierwszy, podpisane przez osobę budujące mieszkanie w ramach działalności gospodarczej.

Pracownicy banku, w którym składano wniosek kredytowy, zbierali dodatkowe dokumenty potwierdzające stan cywilny oraz liczbę dzieci wnioskodawców. Przeprowadzali także weryfikację, czy wnioskodawcy spełniają warunki zatwierdzone w Ustawie. Jako potwierdzenie służyły dowody osobiste, akt małżeństwa, akty urodzenia i numery PESEL potomstwa.

Wnioskodawcy musieli przedstawić dokumenty potwierdzające cenę zakupu nieruchomości oraz jej powierzchnię. Na podstawie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów bank weryfikował zdolność kredytową oraz przedstawiał Bankowi Gospodarstwa Krajowego wniosek do akceptacji. Po kilku dniach BGK podejmował decyzję. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku bank kontynuował procedurę udzielania kredytu zgodnie z procedurami wewnętrznymi.