Błąd - Error ikona

Wciąż dużą popularnością cieszy się przekonanie, że montaż
stolarki okiennej to nic więcej jak zastosowanie pianki montażowej. Nic
bardziej mylnego! To szereg etapów i wielu zależnych od siebie czynników. Mimo
rosnącej wiedzy w społeczeństwie na temat stolarki okiennej, niewiele laików zdaje sobie sprawę z
obowiązujących wymaganiach prawnych.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, można odnaleźć istotne wymagania montażowe. To, czy zostaną spełnione, przesądza o prawidłowości bądź jej braku podczas wykonywania montażu. Wymagania wspomnianego rozporządzenia dotyczą trzech zagadnień w przestrzeni łączenia okna i ościeży: wodoszczelności, przenikalności cieplnej oraz przepuszczalności powietrza.

Wodoszczelność

Temat wodoszczelności omówiono w artykule 318 rozporządzenia.
Zgodnie z jego treścią:

§ 318. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i
ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza
budynków.

Przenikalność cieplna

Kwestie przenikalności cieplnej i punktu rosy przedstawiono w
artykule 321 ust 1. Zgodnie jego treścią:

§ 321. 1. Na wewnętrznej powierzchni
nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary
wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

Punkty 2.2.1. i 2.2.2 załącznika nr 2 wspomnianego
Rozporządzenia uprecyzyjniają treść artykułu. Zgodnie z nimi współczynnik
temperaturowy fRsi nie może mieć wartości mniejszej niż wymagana
wartość krytyczna, a przyjmowana wartość wymagana tego współczynnika jest równa
0,72.

Przepuszczalność powietrza

Wytyczne dotyczące przepuszczalności
powietrza zawarte zostały w punkcie 2.3.1. załącznika nr 2. Zgodnie z jego
treścią:

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego,
użyteczności
publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między
przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub
dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak
kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz
połączenia okien z ościeżami, należy projektować i wykonywać pod kątem
osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Bezbłędny montaż stolarki okiennej i drzwiowej powinien spełniać
wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Jeśli montażyści mają
świadomość na początku, że nie są w stanie spełnić wymagań prawnych, usługi nie
można wykonać ani nazwać jej „montażem okien”.